L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns el darrer Ple Municipal ordinari abans de l’estiu

Ràdio Martorell 91.2 fm
16/07/2018

Comparteix

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Martorell, corresponent al mes de juliol, se celebrarà el proper dilluns 16, a les 20.00h. La sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM i a través de l’streaming de l’emissora. Aquest serà el darrer ple ordinari del curs polític.

Ordre del dia

a) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-06-18).

2. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres consistents en la remodelació dels acabats interiors de la biblioteca-sala d’audiovisuals i local de manteniment de d’Institut Joan Oró, situat a l’av. Fèlix Duran i Cañameras, núm. 7 de Martorell. (exp. 2347/2018).

3. Proposta d’aprovació provisional de l’establiment de la taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia, així com de l’aprovació provisional de la respectiva ordenança fiscal reguladora. (exp. 2611/2018).

4. Proposta sobre la sol·licitud de pròrroga per a l’exercici 2019 del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell.(exp. 2956/2016).

b) Activitat de control

5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de juny 2018.

6. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.(exp. 1307/2018).

7. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2017, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 2n trimestre de 2018.(exp. 1321/2018).

8. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.(exp. 1494/2015).

9. Interpel·lacions.

10.Preguntes.

11.Precs.